Χρήσιμα Τηλέφωνα για το Γαλαξίδι

 


Δήμος:                       22653-51200


Αστυνομία:                  22650-41222


Λιμενικό:                    22650-41390


Φαρμακείο:                  22650-41122


Αγροτικό ιατρείο:          22650-41312


Λαογραφικό Μουσείο:     22650-41910


Ναυτικό Μουσείο:        22650-41795, 41558


Παρθεναγωγείο:              22650-41911